Čestné prehlásenie

Znenie prehlásenia:

 Svojím podpisom potvrdzujem že som si prečítal a súhlasím s Prevádzkovým poriadkom a bezpečnostnými pokynmi FIBO Axe Throwing k prevádzke športovej aktivity – súťažného a rekreačného hádzania sekier na terč (ďalej len „aktivita“)  prevádzkovaného na adrese Komárňanská cesta 3, 940 02 Nové Zámky, Slovenská republika (ďalej len „prevádzka“) spoločnosťou  FIBO Karting, s.r.o., sídlom Dvorská cesta 23 940 02 Nové Zámky, IČO: 50 418 599 (ďalej len „FAT“ alebo „prevádzkovateľ“)

Svojím podpisom ďalej čestne potvrdzujem a beriem na vedomie nasledovné základné pokyny FAT:

 • Mám viac ako 17 rokov a nemám žiadne zdravotné ani iné ťažkosti, ktoré by mohli zjavne brániť vo výkone aktivít
 • Aktivita sa realizuje na vlastné riziko a zodpovednosť.
 • Nezačínajte hru bez obsluhujúceho personálu FAT
 • Hracie komponenty (sekery) nepoužívajte bez vedomia personálu a na miestach ktoré nie sú nato určené.
 • Hrací komponent (sekera) sa hádže iba na určené miesto (terč).
 • Sekerou sa neoháňajte, nehádžte mimo určeného miesta (terču), neohrozujte ňou seba ani vaše okolie, personál a spoluhráčov.
 • Je zakázané požívanie alkoholických nápojov pred hrou a počas nej.
 • Počas hry je zakázané vstupovať do hracej dráhy vášho súpera.
 • Na hracej dráhe môže byť iba jeden hráč.
 • Hrací komponent (sekera) sa hádže na terč z presne vyznačeného miesta na podlahe.
 • Hra prebieha pod dozorom personálu a za pokynov personálu podľa určených hracích pravidiel.
 • Akékoľvek porušenie pravidiel dáva personálu FAT právo hráča z hry vylúčiť alebo vykázať z hracích priestorov.
 • Hrací komponent (sekera) sa drží iba za rukoväť nie za čepeľ.
 • Počas hry je dovolené hádzať iba jednu sekeru.