Prevádzkový poriadok a
bezpečnostné pokyny

Prevádzkový poriadok a bezpečnostné pokyny FIBO Axe Throwing

(ďalej len „poriadok“)

k prevádzke športovej aktivity – súťažného a rekreačného hádzania sekier na terč (ďalej len „aktivita“)  prevádzkovaného na adrese Komárňanská cesta 3, 940 02 Nové Zámky, Slovenská republika (ďalej len „prevádzka“) spoločnosťou FIBO Karting, s.r.o., sídlom Dvorská cesta 23 940 02 Nové Zámky, IČO: 50 418 599 (ďalej len „FAT“ alebo „prevádzkovateľ“)

1. Všeobecné ustanovenia

 • Tento poriadok určuje zásady správania užívateľov a návštevníkov, vrátane ich práv a povinností vo vzťahu k aktivite a FAT.
 • Každý návštevník je povinný oboznámiť sa so zásadami poriadku pred absolvovaním aktivity a vstupom do prevádzky. Ďalej je každý návštevník povinný dbať na vlastnú bezpečnosť i bezpečnosť ostatných účastníkov a dodržiavať pravidlá slušného správania.
 • Vstupom každý návštevník súhlasí a zaväzuje sa rešpektovať a dodržiavať prevádzkové a bezpečnostné pokyny stanovené týmto poriadkom.
 • Každý návštevník sa aktivity zúčastňuje na vlastné nebezpečenstvo. Za bezpečnosť detí zodpovedajú ich zákonní zástupcovia alebo poverená osoba staršia ako 18-tich rokov.
 • FAT neručí za žiadne škody alebo ujmy na zdraví či majetku návštevníka, ktoré si spôsobí návštevník svojím konaním.
 • FAT je oprávnený domáhať sa náhrady škody od zákazníka pri akomkoľvek poškodení, či strate zapožičanej veci či vybavenia priestorov v prevádzke.
 • Ak návštevník neuposlúchne pokyny obsluhy, poruší poriadok alebo svojím správaním bude ohrozovať ostatných účastníkov aktivity, FAT môže jeho účasť na aktivite ukončiť alebo zakázať.
 • FAT si vyhradzuje právo používať fotografie a videá nasnímané FAT počas aktivity a na podujatiach na marketing, propagáciu, online a fyzickú tlač. Návštevníci súhlasia, že všetky videá, video záznamy a fotografie, ktoré boli zachytené na akciách a počas aktivity, sú výhradným vlastníctvom FAT.
 • Ak si návštevník neželá, aby FAT fotografovala jeho osobu, alebo takúto fotografiu ďalej zverejňovala, informuje o tom pred zamestnancov FAT pred vstupom do prevádzky.
 • Tento poriadok je platný a účinný od 10.5.2020.

2. Kontrola vstupu do prevádzky a zabezpečenie prevádzky

 • FAT má právo požadovať od návštevníkov aby sa pri vstupe do prevádzky legitimovali. Údaje takto zistené môžu byť systematicky využívané pre prípadné porušovania poriadku.
 • FAT si vyhradzuje právo bez náhrady odoprieť vstup alebo vyviesť každú osobu, ktorej konanie bude v rozpore s týmto poriadkom a právnymi predpismi. Rovnako bude odmietnutý vstup každej osobe, ktorá neuposlúchne pokyny pracovníkov FAT alebo osobe, ktorá je zjavne pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok.
 • FAT môže odmietnuť ktorémukoľvek návštevníkovi predať akúkoľvek službu či tovar a to aj bez udania dôvodov.
 • Každá osoba vstupujúca do prevádzky súhlasí s tým, aby zo strany zamestnancov FAT bola v prípade potreby alebo podozrenia vykonaná osobná kontrola jeho osoby, vrátane kontroly ním prinášanej batožiny. Odmietnutie tejto kontroly môže byť dôvodom na odmietnutie vstupu.
 • FAT alebo ním poverená osoba sú oprávnené prezrieť - a to aj pri použití technických prostriedkov - osoby, ktoré z dôvodu podozrenia predchádzajúcej konzumácia alkoholu alebo iných návykových látok, alebo z dôvodu vnášania zbraní, alebo iných nebezpečných predmetov či vecí alebo látok spôsobujúcich nebezpečenstvo vzniku ohňa, môžu predstavovať bezpečnostné riziko pre návštevníkov. Prehliadka sa vzťahuje aj na vnášanú batožinu a umožňuje kontrolu jednotlivých prinášaných predmetov.
 • Do priestoru prevádzky je zakázané vnášať predmety, ktorými by mohla byť akokoľvek ohrozená bezpečnosť a zodpovedajúce zázemie majetku a osôb zdržiavajúcich v prevádzke.
 • Z dôvodu zvýšenia ochrany majetku má pracovník FAT v odôvodnených prípadoch oprávnenie kontrolovať a overovať pôvod vecí odnášaných či vynášaných z prevádzky.

3. Povinnosti návštevníkov pri vstupe do prevádzky a pri zotrvaní v prevádzke

 • Každý návštevník je povinný správať sa v prevádzke tak, aby svojim správaním neohrozoval bezpečnosť iných osôb a ich majetku, nepôsobil škodu na zariadení alebo majetku umiestneného v ňom. Ďalej je povinný správať sa tak, aby svojim konaním neobmedzoval alebo neobťažoval iné osoby.
 • Každý návštevník je povinný dodržiavať nariadenia a pokyny pracovníkov FAT alebo ním určených osôb.
 • FAT neručí za stratu odložených vecí návštevníkov ponechaných v prevádzke.
 • Všetky vchody a východy rovnako ako únikové cesty je povinnosť udržiavať voľné.
 • Deti sa v prevádzke smú pohybovať vždy len v sprievode dospelej osoby, je zakázané ich voľné pobehovanie po ktorejkoľvek časti prevádzky.
 • Návštevníci sú povinní pri svojom pobyte v prevádzke rešpektovať všeobecne záväzné pravidlá slušného správania a dobrých mravov, tj. predovšetkým slušnosť a ohľaduplnosť, a sú povinní zdržať sa akýchkoľvek prejavov medzi-ľudskej, rasovej, náboženskej alebo politickej neznášanlivosti. V prípade porušenia alebo nerešpektovanie jednotli-vých ustanovení tohto poriadku môže byť návštevník páchajúci zjavne zakázané konanie, aj bez predchádzajúceho napomenutia, okamžite vyvedený z prevádzky.

4. Povinnosti návštevníkov

 • Je zakázané vpúšťať do priestoru prevádzky akékoľvek zvieratá bez súhlasu FAT.
 • Návštevníkom je zakázané vnášať do prevádzky najmä nasledujúce predmety alebo iné predmety obdobnej povahy či účelu:
  • rasistický, hanlivý, vulgárny alebo dobrým mravom odporujúci propagandistický materiál
  • zbrane akéhokoľvek druhu, ako aj všetky predmety, ktoré sú použiteľné ako sekacie, úderové či bodacie zbrane,
  • spreje, leptavé, horľavé a farbiace látky alebo inej nádoby s látkami ovplyvňujúce zdravie,
  • sklenené fľaše, poháre, plechové konzervy alebo iné predmety, ktoré sú vyrobené z lámavého, trieštivého alebo výnimočne tvrdého materiálu,
  • ohňostroje, delobuch, svetlice, dymovnice a pyrotechnické predmety vrátane zodpovedajúcich zariadení,
  • tyče pre vlajky či transparenty,
  • nástroje spôsobujúce nadmerný hluk,
  • alkoholické nápoje a drogy akéhokoľvek druhu,
 • Ďalej je návštevníkom zakázané:
  • vyslovovať, rozlišovať či verejne prejavovať rasistické, hanlivé, vulgárne alebo dobrým mravom odporujúce slogany či zobrazenie,
  • vstupovať do priestoru, ktorý nie je vyhradený pre návštevníkov,
  • zakladať oheň, zapaľovať ohňostroj či svetlice,
  • ničiť zariadenie a vybavenie prevádzky, odhadzovať odpadky inam než do odpadkového koša,
  • popisovať, polepovať alebo pomaľovávať stavbu a vybavenie prevádzky,
  • konať svoju telesnú potrebu mimo toalety alebo znečisťovať prevádzku inou cestou, najmä odhadzovaním vecí,
  • prekrývať reklamné panely umiestnené v prevádzky,
  • v celom priestore prevádzky fajčiť, okrem vyznačených oblastí,
  • vnášať do prevádzky zápalky, zapaľovače a iné prostriedky na zakladanie ohňa,
  • zahaľovať si tvár a tým znemožňovať identifikáciu,
  • okrem priestoru baru je prísne zakázané ktorejkoľvek osobe pohybujúce sa v prevádzke používať sklenené riady a sklenené predmety.

5. Bezpečnostné pokyny

 • Návštevník je povinný rešpektovať rozhodnutia a pokyny zamestnancov ale iné poverené osoby FAT.
 • Povolenie na aktivitu majú hráči od 17 rokov.
 • Dodržiavajte všetky pravidlá v hracích priestoroch, podľa pokynov personálu.
 • Toto športové zariadenie sa používa na vlastné riziko a zodpovednosť.
 • Nezačínajte hru bez obsluhujúceho personálu.
 • Hracie komponenty (sekery) nepoužívajte bez vedomia personálu a na miestach ktoré nie sú nato určené.
 • Hrací komponent (sekera) sa hádže iba na určené miesto (terč).
 • Sekerou sa neoháňajte, nehádžte mimo určeného miesta (terču), neohrozujte ňou seba ani vaše okolie, personál a spoluhráčov.
 • Počas hry je zakázané vstupovať do hracej dráhy vášho súpera . spoluhráča.
 • Na hracej dráhe môže byť iba jeden hráč.
 • Hrací komponent (sekera) sa hádže na terč z presne vyznačeného miesta na podlahe.
 • Hra prebieha pod dozorom personálu a za pokynov personálu podľa určených hracích pravidiel.
 • Hrací komponent (sekera) sa drží iba za rukoväť nie za čepeľ.
 • Počas hry je dovolené hádzať iba jednu sekeru.
 • Po hodení môže sekeru z terča vybrať iba obsluhujúci personál, ktorý aj určí počet bodov podľa uskutočneného hodu.
 • Pred a počas aktivity je prísne zakázané požívať alkoholické nápoje či iné psychotropné alebo omamné látky. Zákaz požívania alkoholických nápojov pred hrou a počas hry.
 • Personál FAT si vyhradzuje právo návštevníka z aktivity vylúčiť a to za predpokladu ak nebude dodržiavať pokyny personálu alebo sa bude nešportovo správať (ignorovanie pravidiel, ničenie zariadenia, požitie alkoholických nápojov počas hry alebo pred ňou, vulgárne a násilné správanie)

6. Porušenie poriadku a zodpovednosť za škody, riziká

 • Osoby, ktoré porušia ustanovenia tohto poriadku, môžu byť aj bez predchádzajúceho napomenutia a bez náhrady bezodkladne vyvedené z prevádzky a ďalej postihnuté zákazom vstupu do prevádzky na dobu určitú alebo podľa závažnosti previnenia tiež na dobu neurčitú. To isté platí pre osoby, ktoré sú zjavne pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok. Ak vznikne podozrenie trestného konania alebo iného priestupku, môže byť podané trest-né oznámenie.
 • FAT je oprávnený požadovať po každom, kto poruší zákazy a obmedzenia, zničí alebo stratí majetok parku náhra-du škody, ktorá bola v dôsledku zakázaného konania spôsobená, vydanie veci, ktorou bola škoda spôsobená alebo závadný stav vyvolaný, a ďalej tiež úhradu pokuty v minimálnej výške 50, - € v maximálnej výške 2.000, - € podľa závažnosti porušenia stanovených povinností a v tejto súvislosti spôsobené škody a následkov. Dotknutému poru-šovateľovi zákazu hrozí sankčný postih, a to buď v podobe peňažnej pokuty, úhrady škôd, alebo okamžité ukonče-nie akcie, alebo ku kombinácii vyššie uvedených sankcií.
 • Vstup a užívanie prevádzky uskutočňuje každý návštevník na vlastné nebezpečenstvo.
 • FAT zodpovedá len za poškodenie zdravia a vecné poškodenie spôsobené úmyselným alebo hrubo nedbanlivým správaním jeho zamestnancov alebo osôb v obdobnom pomere závislej činnosti.
 • Škody na zdraví a majetku, ktoré boli spôsobené úmyselným alebo hrubo nedbanlivým správaním zamestnancov a osôb v obdobnom pomere je návštevník povinný bezodkladne, t.j. do 5-tich minút oznámiť inému zamestnancovi prevádzkovateľa.
 • Náhrada škôd spôsobených návštevníkom bude vymáhaná podľa platných právnych predpisov.
 • Návštevníkom, ktorí ustanovenia prevádzkového poriadku poruší, môže byť vstup do prevádzky trvalo zakázaný.
 • V súvislosti s aktivitami realizovanými v prevádzke identifikujeme nasledovné riziká, pričom nižšie uvedená špeci-fikácia je len demonštratívna:
  • všeobecné riziká - pošmyknutia, pády alebo zakopnutia v dôsledku nerovných chodníkov alebo podláh, vlh-kých, ľadových alebo klzkých povrchov alebo predmetov zostávajúcich na podlahe; padajúce cieľové a/alebo konštrukčné prvky.
  • ľudské chyby/pochybenia - nepravidelné alebo nedbanlivé konanie; nedodržiavanie pokynov, neúmyselná nepozornosť, nesprávne techniky hádzania alebo hrania, chyby pri posudzovaní, nedostatočné školenie účastníkov, chyby pri posudzovaní v pohotovostnej starostlivosti a neprimerané núdzové školenie personálu.
  • riziká priamo súvisiace s výkonom aktivity - byť zasiahnutý sekerou či už v dôsledku nepozornosti účastníka ale napr. po odrazení, zanedbanie, nedodržiavanie pokynov, nesprávne hádzacie alebo hracie techniky, chyby v úsudku, neprimeraný tréning alebo úmyselné alebo náhodné napadnutia iným účastníkom.
 • Druhy zranení: - všetci návštevníci sú uzrozumení, že v súvislosti s výkonom aktivity rozoznávame tri kategórie zranení, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku vyššie uvedených rizík. Najbežnejšie sú drobné poranenia, ktoré zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na poranenia rúk (porezanie, kožné trhliny, triesky, vpichy a pod. poranenia), modriny a odreniny. Medzi závažné zranenia patria okrem iného zlomené kosti, zranenia kĺbov / väzov / šliach, vnútorné zranenia, otrasy, otrasy chrbta a očné zranenia. Katastrofické zranenia, hoci sú veľmi zriedkavé, zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na: stratu zraku alebo sluchu, trvalé postihnutie, srdcový infarkt, mozgovú príhodu, paralýzu alebo smrť.
 • Všetci návštevníci realizujúci aktivity prehlasujú, že si prečítali vyššie uvedené varovanie týkajúce sa charakteru aktivít realizovaných v prevádzke FAT a súvisiacich rizík. Návštevník potvrdzuje, že (1) chápe požiadavky hádzania sekerou, vo vzťahu k úrovni jeho schopností a zdravotnému stavu; (2) chápe druhy zranení, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku výkonu aktivít, a nespolieha sa na zoznam všetkých možných súvisiacich rizík; (3) chápe potenciálne dopady rizík na jeho zdravie, pohodu, životný štýl a potenciálne budúce povolania. Návštevník týmto prehlasuje, že jeho účasť je dobrovoľná a že vedome znáša všetky súvisiace riziká, známe aj neznáme.

7. Ochrana dát

 • Poskytnutím svojho mena a osobných údajov súhlasíte s tým, že sa budú podľa potreby používať pri spracovaní vašej rezervácie a splnení zákonných požiadaviek. Môže to zahŕňať aj poskytnutie kontaktného telefónneho čísla dodávateľom spojeným s vašou rezerváciou, aby Vás mohli v prípade núdze kontaktovať. Môžeme tiež použiť vaše údaje, aby sme vám poslali informácie o špeciálnych ponukách od nás alebo od iných starostlivo vybraných spoločností - ak ich nechcete dostávať, povedzte nám to. Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté tretím stranám.